Kullanıcı Sözleşmesi

Ege Müzayede olarak; düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1-  Ege Müzayede satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.

2-Online müzayedelere katılabilmek için www.egemuzayede.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

3-Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online kataloğ yayınlandığı tarihten sonra Fatih Mah. Tuna Cad. No:17/A Bergama/İZMİR adresinde teşhir edilmektedir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleridir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.

4- Online müzayedeye katılanlar eserleri Ege Müzayede’nin 3. Maddede belirtilen adresinde önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Ege Müzayede satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte Ege Müzayede, firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

5-Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya Ege Müzayede tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede PEY VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. "Online müzayede katılım şifresi" kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

5.1-Ege Müzayede internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

5.2- Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

6-Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Halil Atalay Acet - Ege Müzayede tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi Ege Müzayede’nin satıcı olduğunu göstermez. Ege Müzayede satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır. Ege Müzayede’nin işbu aracılık hizmeti nedeniyle kazanacağı %15 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Ege Müzayede’nin komisyon(+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %15 komisyon bedelini de ödemekle mükelleftir. Ege Müzayede’nin bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

7-Satın alınan eşyanın bedeli havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 5 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ve %15 müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği Ege Müzayede'nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 3 gün, şehir dışı teslimlerde 7 gün içinde Ege Müzayede eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir veya alınan eşya alıcı tarafından Fatih Mah Tuna Cad. No:17/A Bergama /İZMİR adresinden teslim alınacaktır. Eşya kargoya verilirse eğer, eşyanın kargoya verildiği Ege Müzayede tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Ege Müzayede sorumlu tutulamaz.

8-Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 5 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Ege Müzayede dilerse satış akdini feshe, %15 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %3 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Ege Müzayede’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Ege Müzayede’nin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

9-Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün, verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasına Ege Müzayede sorumlu değildir.

10-Online müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında Ege Müzayede'nin satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

11-Ege Müzayede, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

12-Ege Müzayede şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Ege Müzayede hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218.  maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

13-Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

14-Online katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

15-Online katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Ege Müzayede'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

16-Online müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

17-Online katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Ege Müzayede sorumlu tutulmayacaktır.

18-Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

19- Müzayede katılımcısının www.egemuzayede.com sitesine üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiği ve vereceği iletişim adreslerine (cep telefonu, mail adresi ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilme, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için şirketimiz Ege Müzayede ile tarafınıza ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerinin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliği varsa) istediği her zaman sitemizindeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerini değiştirebileceği (bilahare iletişimi açtığı, varsa önceki red bildirimi dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafınıza gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceği (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgileri de dahil her türlü kişisel verilere ilişkin bütün izinlerin-hakların her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için şirketimiz Ege Müzayede’nin kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafınıza ticari ve bilgilendirme elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onay verdiğini peşinen kabul eder.

20-5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Ege Müzayede’nin rücu hakkı saklıdır.

21-Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve/veya online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

22-Müzayede Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Bergama Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.