HİLAL FORMUNDA ALEM ÜSTÜ

Cumhuriyet başları hilal formunda alem üstü. Yükseklik:27cm Genişlik:20cm